[albdesign]
Reiki, reiki, Reikiseminare, reikiseminare, usui ryoho reiki, Usui Ryoho Reiki, Reikimeisterin Hilde Rentz, reikimeisterin hilde rentz, Seminare und Einzelsitzungen, seminare und einzelsitzungen, Einweihungen, einweihungen, 1. Grad, 2. Grad, Schwäbische Alb, schwäbische alb, St. Johann, st. johann